pomniejsz powiększ
menu
print

2020-05-26 13:58:36

Uchwała Nr III/23/2020 z 20.05.2020 r.


w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

print

2020-03-04 11:54:44

Uchwała Nr II/17/2020 z 26.02.2020 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Hażlach do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

print

2019-11-04 13:04:32

Uchwała Nr X/84/2019 z 30.10.2019 r.


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2020

print

2019-11-04 13:03:30

Uchwała Nr X/83/2019 z 30.10.2019 r.


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2020

print

2019-11-04 13:01:10

Uchwała Nr X/82/2019 z 30.10.2019 r.


w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

print

2019-04-02 14:46:38

Uchwała Nr III/33/2019 z 27.03.2019 r.


w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt

print

2019-02-07 14:16:36

Uchwała Nr I/18/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

print

2019-02-07 14:00:57

Uchwała Nr I/17/2019 z 30.01.2019 r.


w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

print

2018-12-28 15:12:31

Uchwała Nr XIV/103/2018 z 19.12.2018 r.


w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hażlach na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

print

2018-10-26 14:16:30

Uchwała Nr X/81/2018 z 24.10.2018 r.


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2019

print

2018-10-26 14:14:10

Uchwała Nr X/80/2018 z 24.10.2018 r.


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2019

print

2018-10-26 14:10:51

Uchwała Nr X/79/2018 z 24.10.2018 r.


w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

print

2018-07-05 12:46:32

Uchwała Nr VI/52/2018 z 27.06.2018 r.


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hażlach na lata 2018-2020

print

2018-06-05 15:43:21

Uchwała Nr V/44/2018 z 28.05.2018 r.


w sprawie zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hażlach przyjętym uchwałą Rady Gminy Hażlach nr III/18/2016 z dnia 30 marca 2016 roku

print

2018-06-05 15:42:22

Uchwała Nr V/40/2018 z 28.05.2018 r.


w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt

print

2018-06-05 15:38:04

Uchwała Nr V/39/2018 z 28.05.2018 r.


w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Hażlach na lata 2018-2023

print

2018-04-25 15:18:54

Uchwała Nr IV/27/2018 z 19.04.2018 r.


w sprawie zmiany uchwały nr I/10/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2018

print

2018-04-25 13:50:31

Uchwała Nr III/21/2018 z 21.03.2018 r.


w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt

print

2018-02-05 18:08:59

Uchwała Nr I/11/2018 z 31.01.2018 r.


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2018

print

2018-02-05 18:07:55

Uchwała Nr I/10/2018 z 31.01.2018 r.


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2018

print

2018-01-05 13:34:46

Uchwała Nr XII/82/2017 z 27.12.2017 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Hażlach na lata 2018-2020

print

2018-01-05 13:33:59

Uchwała Nr XII/81/2017 z 27.12.2017 r.


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2018

print

2018-01-05 13:31:42

Uchwała Nr XII/79/2017 z 27.12.2017 r.


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2018

print

2017-12-01 14:40:11

Uchwała Nr XI/63/2017 z 23.11.2017 r.


w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

print

2017-12-01 14:39:15

Uchwała Nr XI/62/2017 z 23.11.2017 r.


w sprawie zmiany uchwały nr IX/62/2016 z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2017

print

2017-10-11 07:47:27

Uchwała Nr IX/56/2017 z 27.09.2017 r.


w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Hażlach

print

2017-04-28 09:52:42

Uchwała Nr IV/22/2017 z 26.04.2017 r.


w sprawie uchwalenia Programu Pomocy Społecznej Gminy Hażlach na lata 2017 – 2020

print

2017-04-04 11:04:13

Uchwała Nr III/17/2017 z 29.03.2017 r.


w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt

print

2017-02-23 14:33:26

Uchwała Nr II/10/2017 z 22.02.2017 r.


w sprawie zmiany uchwały nr IX/62/2016 z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2017

 

print

2016-11-28 09:57:21

Uchwała Nr IX/63/2016 z 23.11.2016 r.


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2017

print

2016-11-28 09:56:35

Uchwała Nr IX/62/2016 z 23.11.2016 r.


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2017

print

2016-10-31 12:24:32

Uchwała Nr VIII/51/2016 z 26.10.2016 r.


w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

print

2016-06-28 15:00:52

Uchwała Nr VI/37/2016 z 22.06.2016 r.


w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt

print

2016-04-05 08:12:26

Uchwała Nr III/18/2016 z 30.03.2016 r.


w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hażlach

print

2016-04-05 08:10:31

Uchwała Nr III/15/2016 z 30.03.2016 r.


w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt

print

2016-03-02 14:26:10

Uchwała Nr II/10/2016 z 25.02.2016 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XI/87/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2016

print

2016-02-02 15:02:07

Uchwała Nr I/6/2016 z 27.01.2016 r.


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Hażlach” w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

print

2016-01-05 14:47:07

Uchwała Nr XI/88/2015 z 30.12.2015 r.


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2016

print

2016-01-05 14:45:47

Uchwała Nr XI/87/2015 z 30.12.2015 r.


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2016

print

2016-01-05 14:43:21

Uchwała Nr XI/86/2015 z 30.12.2015 r.


w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu na lata 2016 - 2020

print

2015-12-01 12:41:53

Uchwała Nr X/77/2015 z 25.11.2015 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020

print

2015-11-03 13:09:59

Uchwała Nr IX/65/2015 z 28.10.2015 r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/59/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2015

print

2015-11-03 13:08:46

Uchwała Nr IX/64/2015 z 28.10.2015 r.


w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

print

2015-10-06 14:44:52

Uchwała Nr VIII/57/2015 z 30.09.2015 r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/59/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2015

print

2015-05-05 10:41:45

Uchwała Nr V/35/2015 z 29.04.2015r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/60/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2015

print

2015-03-30 14:36:42

Uchwała Nr IV/30/2015 z 25.03.2015r.


w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt

print

2015-03-03 12:48:41

Uchwała Nr III/22/2015 z 25.02.2015r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/59/2014 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2015

print

2015-03-03 12:42:41

Uchwała Nr III/19/2015 z 25.02.2015r.


w sprawie zmiany uchwały nr IV/33/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Hażlach w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

print

2015-03-03 12:42:08

Uchwała Nr III/18/2015 z 25.02.2015r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Hażlach na lata 2015-2017

print

2014-11-18 13:09:41

Uchwała Nr VIII/60/2014 z 12.11.2014r.


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2015
print

2014-11-18 13:09:06

Uchwała Nr VIII/59/2014 z 12.11.2014r.


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2015
print

2014-10-21 11:22:02

Uchwała Nr VII/52/2014 z 15.10.2014r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/66/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2014
print

2014-10-21 11:19:52

Uchwała Nr VII/51/2014 z 15.10.2014r.


w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku
print

2014-06-10 10:13:59

Uchwała Nr IV/33/2014 z 4.06.2014r.


w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Hażlach” w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
print

2014-02-12 15:51:57

Uchwała Nr I/12/2014 z 5.02.2014r.


w sprawie uchwalenia Programu Pomocy Społecznej Gminy Hażlach na lata 2014 – 2016
print

2014-02-12 15:50:43

Uchwała Nr I/3/2014 z 5.02.2014r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/66/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2014
print

2014-02-12 15:49:43

Uchwała Nr I/1/2014 z 5.02.2014r.


w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
print

2014-01-24 11:27:22

Uchwała Nr VIII/68/2012 z 12.12.2012r.


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2013
print

2014-01-24 11:22:00

Uchwała Nr VI/40/2012 z 26.09.2012r.


w sprawie zmiany uchwały nr VII/79/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. 
print

2014-01-24 11:17:27

Uchwała nr II/6/2012 z 29.02.2012r.


w sprawie: zmiany uchwały nr VII/79/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
print

2014-01-24 11:14:20

Uchwała nr VII/79/2011 z 28.12.2011r.


w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Gminie Hażlach na rok 2012.
print

2014-01-24 11:10:55

Uchwała nr IV/43/2011 z 7.09.2011r.


w sprawie: zmiany uchwały nr III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010r.
print

2014-01-24 11:09:53

Uchwała nr II/13/2011 z 30.03.2011r.


w sprawie: zmiany uchwały nr III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010r.
print

2014-01-24 11:08:04

Uchwała nr III/17/10 z 29.12.2010r.


w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
print

2014-01-24 11:01:20

Uchwała nr XXXVI/308/10 z 2.09.2010r


w sprawie : zmiany uchwały nr XXXI/272/10 z dnia 04 stycznia 2010r.
print

2014-01-24 10:59:21

Uchwała nr XXXIII/283/10 z 25.03.2010r.


w sprawie : zmiany uchwały nr XXXI/272/10 z dnia 04 stycznia 2010r.
print

2014-01-24 10:50:48

Uchwała nr XXXI/272/10 z 4.01.2010r.


w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Hażlach na rok 2010.
print

2014-01-24 10:37:53

Uchwała nr IV/44/2011 z 7.09.2011r.


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2015
print

2014-01-20 11:24:42

Uchwała Nr VI/55/2013 z 23.10.2013r.


w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku
print

2013-12-23 11:59:55

Uchwała Nr VIII/66/2013 z 18.12.2013r.


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2014
print

2013-12-23 11:59:34

Uchwała Nr VIII/65/2013 z 18.12.2013r.


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2014
print

2013-12-04 13:31:22

Uchwała Nr VII/61/2013 z 27.11.2013r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2013
print

2013-07-02 12:22:24

Uchwała Nr IV/40/2013 z 26.06.2013r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2013
print

2013-04-10 12:08:18

Uchwała nr II/18/2013 z 3.04.2013 r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/2012 z dnia 12 grudnia 2012r.

print

2013-03-05 14:38:22

Uchwała Nr I/8/2013 z 27.02.2013r.


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2013
print

2013-03-05 14:34:22

Uchwała Nr I/7/2013 z 27.02.2013r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/2012 z dnia 12 grudnia 2012r .
print

2013-03-05 14:27:45

Uchwała Nr I/3/2013 z 27.02.2013r.


w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
print

2012-11-06 15:04:22

Uchwała Nr VII/62/2012 z 30.10.2012r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Hażlach na lata 2012-2014. 
print

2012-11-06 15:03:22

Uchwała Nr VII/60/2012 z 30.10.2012r.


w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku 
print

2012-09-19 16:15:27

Strategia Rozwoju Gminy Hażlach


menu