pomniejsz powiększ
menu
print

2020-03-31 14:40:11

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Hażlach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://hazlach.samorzady.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2005-02-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niewystarczający kontrast strony,
  • element tytułowy nie jest poprawnie opisany, 
  • strona nie zawiera formularza kontaktowego,
  • strona zawiera dokumenty pdf, które są skanami dokumentów,
  • niepoprawne opisy tekstu alternatywnego,   
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można częściowo korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Grzegorz Kasztura, gci@hazlach.pl, Marek Sojka, informatyk@hazlach.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 856 94 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Hażlach przy ul. Głównej 57, w którym znajdują się następujące komórki i referaty:

Przyziemie: Gminne Centrum Informacji (Punkt Informacji Turystycznej),   

Parter: Urząd Pocztowy, Bank Spółdzielczy,   

I Piętro: Biuro Rady Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Sala Ślubów, Sala Sesyjna, Sekretariat, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Referat Organizacyjny, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych, Referat Finansowy, Skarbnik Gminy, Podatki, Kasa,  

II Piętro: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Remontów, Punkt Przyjęć Doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, Oświata, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Biura obsługi interesantów, sekretariat oraz referaty Urzędu Gminy ulokowane są na pierwszym i drugim piętrze budynku.

Przy wejściu głównym na poziomie parkingu znajduje się przycisk przywołujący, za pomocą którego osoba z niepełnosprawnością ruchową ma możliwość skontaktowania się z sekretariatem urzędu. Następnie pracownik komórki merytorycznej schodzi do lokalu Gminnego Centrum Informacji w przyziemiu budynku w celu obsłużenia klienta.

Do lokalu Gminnego Centrum Informacji wchodzi się wprost z parkingu. Wejście posiada ułatwiony dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jest poszerzone, pozbawione progu, drzwi są wyposażone w samozamykacz z ramieniem spowalniającym.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku brak windy. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w przyziemiu w lokalu Gminnego Centrum Informacji.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W niedalekiej odległości od wejścia głównego znajduje się jedno miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego.

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Hażlach:   

Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach,
adres e-mail: ug@hazlach.pl,
nr tel. 33 856 94 92, 33 856 94 79,   
nr fax 33 852 42 11.

 

menu