pomniejsz powiększ
menu
print

2020-01-02 13:45:40

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kończyce Wielkie II” w granicach istniejącego obszaru i terenu górniczego „Kończyce II” w związku z wydłużeniem terminu obowiązywania koncesji” oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji przez Wójta Gminy Hażlach. 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia Urzędu Gminy Hażlach, 43-419 Hażlach ul. Główna 57 biuro nr. 16 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00, środa od 7:00 do 17:00 oraz piątek od 8:00 do 14:00 w terminie siedmiu dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informacje o artykule

Autor: Kierownik Ref. Stanisława Pelczar
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 02.01.2020 12:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 177

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zawiadomienie.pdf Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2020-01-02 13:46:36 Sojka Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu