pomniejsz powiększ
menu
print

2013-11-15 08:31:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 listopada 2013r.


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz uchwały Nr II/10/2012 Rady Gminy Hażlach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dotyczy wsi Brzezówka, Pogwizdów ), w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, w dniach od 22 listopada 2013 r. do 13 grudnia 2013 r., w godzinach od 8:00 do 15:00 w pok. nr 18 oraz na stronie internetowej urzędu: www.hazlach.pl.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się 4 grudnia 2013 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie o godz. 16:00.Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2014 r. na piśmie na adres: Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, lub drogą elektroniczną na adres: ug@hazlach.pl. Jednocześnie na podstawie art. 39, 40 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.Wnioski i uwagi w trybie art. 39. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do 3 stycznia 2014 r., do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy na piśmie na adres: Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, lub drogą elektroniczną na adres: ug@hazlach.pl.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Hażlach.

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Karol Folwarczny
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 15.11.2013 07:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 815

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik obwieszczenie.pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach 2013-11-15 08:32:15 Sojka Marek
załącznik ZMIANA_STUDIUM_PROGNOZA_TEKST.pdf Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Obrębów Brzezówka i Pogwizdów w Gminie Hażlach 2013-11-21 12:15:21 Sojka Marek
załącznik RYSUNEK_PROGNOZA.pdf Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Obrębów Brzezówka i Pogwizdów w Gminie Hażlach - rysunek 2013-11-21 12:16:28 Sojka Marek
załącznik TEKST_ZM_STUDIUM_WYL3.pdf Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach: Zmiana Studium Obejmująca Obręby Brzezówka i Pogwizdów - Tekst Jednolity 2013-11-21 12:17:06 Sojka Marek
załącznik KIERUNKI UJEDNOLICONE_wyl3_mm.pdf Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach: Zmiana Studium Obejmująca Obręby Brzezówka i Pogwizdów - Tekst Jednolity ( rysunek ) 2013-11-21 12:17:55 Sojka Marek
załącznik KIERUNKI_RYSUNEK_WYL3.pdf Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach: Zmiana Studium Obejmująca Obręby Brzezówka i Pogwizdów - Tekst Jednolity ( rysunek ) 2013-11-21 12:19:21 Sojka Marek
załącznik UWARUNKOWANIA_RYSUNEK_WYL3.pdf Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach: Zmiana Studium Obejmująca Obręby Brzezówka i Pogwizdów - Tekst Jednolity ( rysunek ) 2013-11-21 12:20:47 Sojka Marek
załącznik komunikat.pdf Komunikat Wójta Gminy Hażlach o zmianie terminu dyskusji publicznej 2013-11-21 12:22:47 Sojka Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu