pomniejsz powiększ
menu
print

2016-06-20 13:19:33

Zarządzenie nr 0050.177.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 czerwca 2016 r.


w sprawie otwartego konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Hażlach

 

Pytanie nr 1

W celu przygotowania oferty proszę o uzupełnienie informacji w wykazie pojazdów, dotyczących pozycji nr 8, Ford Transit, dotyczącej wartości pojazdów – element niezbędny do przygotowania ofert w zakresie ubezpieczenia AC.

Odpowiedź Zamawiającego

Wartość rynkowa pojazdu w pozycji nr 8 Ford Transit wynosi – 65.000,00zł

Pytanie nr 2

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do zapadania i osuwania się ziemi, zakres ubezpieczenia nie obejmuje  zapadania i osuwania się ziemi, będącego następstwem działalności człowieka.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni, fajerwerków, przeprowadzone są przez profesjonalne firmy, wyspecjalizowane w tym rodzaju działalności.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że pokazy sztucznych ogni, fajerwerków, przeprowadzone będą przez profesjonalne firmy, wyspecjalizowane w tym rodzaju działalności.

Pytanie nr 5

Proszę  potwierdzenie, że z odpowiedzialności OC wyłączone są szkody powstałe przez wirus HIV i priony.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z odpowiedzialności OC szkody spowodowane przez wirus HIV i priony

Pytanie nr 6

Proszę o doprecyzowanie zapisu dotyczącego OC pracodawcy czy ryzyko to jest na podlimicie 200.000 PLN czy do sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że OC pracodawcy jest ograniczona do limitu 200.000 PLN

Pytanie nr 7

Proszę o akceptację zmiany treści klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód na poniższą:

Klauzula likwidacji i zgłoszenia szkód:

 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek i możliwość zgłoszenia szkody w ciągu 4 dni roboczych od powstania szkody lub powzięcia o niej informacji, chyba, że OWU zezwalają na późniejsze zgłoszenie.
 2. Ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia  poinformować czy będą przeprowadzane oględziny, Ubezpieczyciel ma  obowiązek dokonania oględzin miejsca zdarzenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody (dotyczy również roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), W przypadku nie dokonania oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje  zakres szkody na podstawie dostarczonej dokumentacji  ( zdjęcia ,protokoły obmiaru, itp. )  przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. (Chyba, że ustalono inny termin oględzin lub tryb likwidacji szkody).
 3. Ubezpieczyciel o uzupełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do wypłaty odszkodowania może wezwać Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tylko 3 – krotnie. Powyższe nie dotyczy:
 • 1. wezwań o uzupełnienie dokumentów wcześniej wymaganych, w tym przesłanie niekompletnych materiałów np. brakujących załączników, specyfikacji, zestawień itp.,
 • 2. dokumentów, które są powołane w otrzymanej wcześniej dokumentacji, a nie zostały dostarczone.
 1. Ubezpieczyciel ma obowiązek działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach związanych ze szkodą, na które ma wpływ, a w szczególności ustalić bez zwłoki okoliczności powstania szkody w oparciu m.in. o dokumenty i informacje dostarczone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz własne ustalenia.
 2. Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie w terminach ustawowych, bez konieczności uzyskania prawomocnego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przedmiotowej szkody, pod warunkiem, że nie toczy się ono przeciwko Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli zawartej w Załączniku nr 1 w pozycji:

Klauzula likwidacji i zgłoszenia szkód na poniższą: 

 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek i możliwość zgłoszenia szkody w ciągu 4 dni roboczych od powstania szkody lub powzięcia o niej informacji, chyba, że OWU zezwalają na późniejsze zgłoszenie.
 2. Ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia  poinformować czy będą przeprowadzane oględziny, Ubezpieczyciel ma  obowiązek dokonania oględzin miejsca zdarzenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody (dotyczy również roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), W przypadku nie dokonania oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje  zakres szkody na podstawie dostarczonej dokumentacji  (zdjęcia, protokoły obmiaru, itp.) przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. (Chyba, że ustalono inny termin oględzin lub tryb likwidacji szkody).
 3. Ubezpieczyciel o uzupełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do wypłaty odszkodowania może wezwać Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tylko 3 – krotnie. Powyższe nie dotyczy:
 • 1. wezwań o uzupełnienie dokumentów wcześniej wymaganych, w tym przesłanie niekompletnych materiałów np. brakujących załączników, specyfikacji, zestawień itp.,
 • 2. dokumentów, które są powołane w otrzymanej wcześniej dokumentacji, a nie zostały dostarczone.
 1. Ubezpieczyciel ma obowiązek działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach związanych ze szkodą, na które ma wpływ, a w szczególności ustalić bez zwłoki okoliczności powstania szkody w oparciu m.in. o dokumenty i informacje dostarczone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz własne ustalenia.
 2. Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie w terminach ustawowych, bez konieczności uzyskania prawomocnego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przedmiotowej szkody, pod warunkiem, że nie toczy się ono przeciwko Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu. 

Pytanie nr 8

Pytanie do załącznika nr 2: Proszę o akceptację franszyzy integralnej 500 zł w pozycji 2b) Załącznika nr 2.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że akceptuje franszyzę integralną 500 zł w ubezpieczeniu auto casco. 

Pytanie nr 9

Pytanie do załącznika nr 2: Proszę o akceptację zmiany treści zasad likwidacji szkód i wypłaty odszkodowania w pozycji:

 1. Kalkulacja lub kosztorys z ustalonym zakresem prac (naprawa, wymiana) i wyceną będą dostarczone do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego najpóźniej w ciągu 96 godzin od dokonania oględzin lub, jeśli koniec tego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy w następnym dniu roboczym. W przypadku nie dostarczenia w/w dokumentów w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje kosztorys dostarczony przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego
 2.    W przypadku szkody całkowitej (koszt naprawy przekraczający 70% wartości pojazdu z dnia wystąpienia szkody):

- wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie dostarczonych faktur naprawy przeprowadzonej według ustalonego w kalkulacji przez Ubezpieczyciela zakresu prac, łącznie do kwoty nie przekraczającej wartości rynkowej pojazdu z dnia wystąpienia szkody
lub
- Ubezpieczyciel zorganizuje sprzedaż pozostałości po szkodzie (wrak) i wypłaci odszkodowanie wyrównawcze które łącznie z kwotą uzyskaną ze sprzedaży pozostałości po szkodzie (wrak) nie przekroczy wartości rynkowej pojazdu z dnia wystąpienia szkody.|
Ubezpieczający ma prawo wyboru sposobu likwidacji szkody. 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu ujętego w Załączniku nr 2 w treści Zasady likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania w pkt. a) oraz f). 

Pytanie nr 10 

Pytanie do załącznika nr 2: Proszę o wskazanie, które pojazdy z wykazu nr 6 mają zostać objęte Klauzulą Assistance. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, iż klauzula Assistance dotyczy:

 • W zakresie podstawowym (bezskładkowym) – wszystkie pojazdy do 3,5 tony
 • W zakresie rozszerzonym (m.in. kradzież, awaria) pojazdy do 3,5 tony posiadające AC 

Pytanie nr 11 

Pytania do Załącznika nr 6: Proszę o określenie do czego służy pojazd specjalny SCI 45610 poz. 13 załącznika nr 6.  

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż pojazd SCI 45610 (MAN TGL) to WÓZ ASENIZACYJNY.

 

Informacje o artykule

Autor: z up. Wójta Wanda Sojka
Zredagował(a): Grzegorz Kasztura
Data powstania: 20.06.2016 12:19
Data ostatniej modyfikacji: 24.06.2016 12:25
Liczba wyświetleń: 896

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zarzadzenie_0050.177.2016.pdf Zarządzenie 2016-06-20 13:21:02 Kasztura Grzegorz
załącznik Ogloszenie.pdf Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Hażlach” w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro 2016-06-20 13:22:11 Kasztura Grzegorz
załącznik Zamówienie.doc Zamówienie publiczne w formie konkursu ofert w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro 2016-06-20 13:55:55 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_nr_1.doc Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części I 2016-06-20 13:58:08 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_nr_2.doc Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części II 2016-06-20 13:59:05 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_nr_3.doc Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części III 2016-06-20 14:00:22 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_nr_4.doc Formularz oferty 2016-06-20 14:01:08 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_nr_5.doc Informacje o Zamawiającym 2016-06-20 14:02:10 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_nr_6.xls Wykaz taboru 2016-06-20 14:02:46 Kasztura Grzegorz
załącznik Komunikat_o_zmianie_zalacznika_nr_5.pdf Komunikat o zmianie załącznika nr 5 w zamówieniu publicznym dotyczącym zadania o nazwie „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Hażlach” 2016-06-21 14:52:58 Kasztura Grzegorz
załącznik Zmieniony_zalacznik_nr_6.pdf Wykaz taboru 2016-06-23 14:27:11 Kasztura Grzegorz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zarządzenie nr 0050.177.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 czerwca 2016 r. 23.06.2016 13:34 Grzegorz Kasztura
2 Zarządzenie nr 0050.177.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 czerwca 2016 r. 23.06.2016 13:30 Grzegorz Kasztura
3 Zarządzenie nr 0050.177.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 czerwca 2016 r. 23.06.2016 13:23 Grzegorz Kasztura
4 Zarządzenie nr 0050.177.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 czerwca 2016 r. 21.06.2016 13:47 Grzegorz Kasztura
5 Zarządzenie nr 0050.177.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 czerwca 2016 r. 21.06.2016 13:46 Grzegorz Kasztura
6 Zarządzenie nr 0050.177.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 czerwca 2016 r. 20.06.2016 12:19 Grzegorz Kasztura
menu