pomniejsz powiększ
menu
print

2019-05-30 14:20:46

Raport o stanie Gminy Hażlach za 2018 rok


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2018 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Hażlach na dzień 31.12.2018 r.      

Strategia Rozwoju Gminy Hażlach na lata 2011-2020        

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Brzezówka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pogwizdów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zamarski

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Hażlach na lata 2018-2023     

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hażlach         

Uchwała nr V/44/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hażlach przyjętym uchwałą Rady Gminy Hażlach nr III/18/2016 z dnia 30 marca 2016 roku

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Hażlach  na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2018     

Uchwała Nr IV/27/2018 z 19.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/10/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2018

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2018  

Program współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 

menu